Over-Ons -> Ledenadministratie -> Voorwaarden

Voorwaarden

Publicatie: 23-09-2017

Algemene Voorwaarden Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD Deventer

 

1. Inschrijving / Lidmaatschap

Aangaan van het lidmaatschap gebeurt door invulling van het inschrijfformulier, waarop door ondertekening tevens verklaard wordt, dat het lid (ouder/verzorger) akkoord gaat met het voldoen van de contributie. Bij inschrijving dient men €7,50 inschrijfgeld te betalen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één maand en is per maand opzegbaar.

2. Contributie en Opzegging

De contributie wordt in twaalf maandelijkse termijnen vooraf geïncasseerd. Daarnaast bent u als lid van SVOD verplicht lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), hiervoor wordt een bondscontributie geïncasseerd, deze incasso is per kwartaal.

Voor elke herinnering/aanmaning/stornering worden extra kosten in rekening gebracht. Wanbetaling leidt tot royement en tot ontzegging van de toegang tot de lessen. Indien men niet in staat is aan de betalingsverplichting te voldoen, dient tijdig contact opgenomen te worden met de penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk via het uitschrijfformulier gebeuren welke te vinden is op de site www.svod.nl of aan te vragen is via secretaris@svod.nl. Deze kan dan gestuurd worden aan :

Ledenadministratie SVOD
Postbus 525
7400 AM Deventer

Contributie en inschrijfgeld worden door bestuur en Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

U kunt bij SVOD gebruik maken van een Leergeld Cheque van de stichting leergeld. Met deze Cheque kunt u deelnemen aan één les uit het lesrooster, selectielessen zijn hiervan uitgezonderd.

Slechts in uitzonderlijke gevallen is een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld eventueel mogelijk. Een verzoek tot restitutie van het lesgeld kan schriftelijk worden ingediend bij ledenadministratie@svod.nl Gedeeltelijke restitutie geldt alleen voor blessures die ontstaan zijn tijdens de trainingen bij SVOD of bij wedstrijden waarbij voor SVOD wordt uitgekomen. Het bestuur van SVOD beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen. Over de eerste acht weken zal er geen restitutie plaatsvinden.

3. Kleding

De voor alle leden – met uitzondering van de selectie – voorgeschreven turnkleding, zowel voor training, wedstrijden, demonstraties als anderszins, wordt door het bestuur in overleg met de technische leiding, vastgesteld. Het bestuur bepaalt, in overleg met de leiding van de vereniging, welke kleding bij bepaalde gebeurtenissen wordt gedragen.

4. Lessen

In principe worden de lessen wekelijks gegeven m.u.v. de reguliere schoolvakanties. Lessen van de selecties kunnen in de vakantie doorgaan. Dit wordt doorgegeven door de leiding van deze les. Het volgen van lessen geschiedt op eigen risico.

5. Technische Leiding

De vereniging kan een of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders, die zelfstandig lesgeven, dat op de manier en op plaatsen en tijden als in concreto met de vereniging nader overeen te komen.

Indien leiding en bestuur het nodig oordelen dat er voor bepaalde afdelingen een voor turnster of -turner moet komen, kan deze aangesteld en zo nodig beloond worden. Naast de technische leiding kan er een technisch coördinator aangesteld worden. Deze coördinator heeft in het algemeen tot taak de lessen en andere activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Leiding die van buiten de vereniging wordt aangetrokken, wordt automatisch lid van de vereniging. Dientengevolge hebben zij dezelfde rechten als de gewone leden en de overige leiding. Zij behoeven geen inschrijfgeld en contributie te betalen. Indien zij tevens lessen gaan volgen, dienen zij wel aan de contributieplicht te voldoen.

 

6. Veilig Sporten bij SVOD

SVOD beschikt over aantal protocollen. Indien u een klacht heeft of een vraag/opmerking dan dient in beginsel contact te worden opgenomen met de leiding. Indien dit niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt dan kan een lid of vertegenwoordiger van het lid een formele klacht indienen bij het bestuur van SVOD.

De contactgegens vindt u op de site van de vereniging www.svod.nl .

 

7. Algemene Ledenvergadering

Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur dat nodig oordeelt of indien ten minste tien leden in een met redenen omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen 30 dagen na het ontvangen van het verzoek de vergadering worden gehouden.

Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone vergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk bijeengeroepen.

De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering gebeurt door persoonlijke of wel schriftelijke kennisgeving dan wel publicatie op de website www.svod.nl aan de tot algemene ledenvergadering toelaatbare personen, ten minste 14 dagen voor het houden van de vergadering met omschrijving van tijd en plaats en de te behandelen agendapunten. Alleen in spoedeisende gevallen is het bestuur gerechtigd een ledenvergadering op kortere termijn bijeen te roepen.

Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang:

a. Gewone leden;

b. Ondersteunende leden;

c. Ereleden en leden van verdienste;

d. Ouders of voogden van leden.

De leden onder sub a.b. en d. genoemd, hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben ook het recht tijdens de vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden en mits een dergelijk voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten aanzien van dit laatste besluit de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.

Schriftelijk door hen ingediende voorstellen moeten in het algemeen ten minste tien dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris zijn ingekomen.

Op de agenda van de gewone jaarlijkse algemene ledenvergadering worden tenminste de volgende punten ter

behandeling geplaatst:

a. Notulen vorige vergadering;

b. Jaarverslag secretaris;

c. Rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester;

d. Vaststelling begroting voor het komende jaar;

e. Verkiezing bestuursleden;

f. Verkiezing commissieleden;

g. Ingekomen voorstellen.

Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor elke vacante bestuursfunctie een kandidaat. Het bestuur doet, indien enigszins mogelijk, van deze kandidaatstelling mededeling bij de schriftelijke oproep tot de algemene ledenvergadering.

Gewone leden of zij die als gewoon lid aangemerkt worden, hebben stemrecht. De ouders of voogden hebben stemrecht ten aanzien van alle te behandelen punten. Met dien verstande dat aan hen voor het totaal aantal kinderen één stem wordt toegekend.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. De stemming over personen gebeurt per vacature met gesloten briefjes. De stemming over zaken vindt mondeling plaats. De voorzitter benoemt het stembureau, bestaande uit drie leden.

Het stembureau beslist over de geldigheid van de schriftelijk uitgebrachte stemmen.

Ongeldig zijn de schriftelijk uitgebrachte stemmen:

a. Die niet zijn ingevuld;

b. Die een persoon niet duidelijk aanwijzen;

c. Die meer bevatten dan wat strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon of de personen, respectievelijk zaken,

die bedoeld zijn;

d. Die namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;

e. Die onleesbaar zijn.

Indien bij een stemming over personen niemand volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede vrije stemming plaats. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verworven, dan moet een herstemming plaatsvinden tussen de twee kandidaten die bij de stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Indien bij herstemming de twee kandidaten hetzelfde aantal stemmen krijgen, beslist het lot.

 

8. Informatie

Op de website van SVOD en op de Facebookpagina van SVOD wordt door de webredactie de meest actuele informatie geplaatst.

 

Tevens is er een digitaal nieuwsbrief  welke via de mail/facebook/website zal worden verspreid onder de leden.

 

9. Beeldmateriaal

SVOD kan tijdens lessen, demonstraties, wedstrijden of evenementen sporadisch foto’s of filmopnames maken. Deze kunnen op de website, Facebook of de YouTube-pagina van SVOD geplaatst worden. Wanneer (ouder/voogd van) het lid niet aan deze opnames wil meewerken, kan men dit aangeven bij SVOD. SVOD zal hier dan rekening mee houden.

 

10. Algemene bepalingen

SVOD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, diefstal en vernieling van eigendommen van leden.

Sporten is geheel op eigen risico. Indien nodig raden wij je aan een arts te raadplegen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleggen vatbaar is, beslist het bestuur.

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2022 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden