Over SVOD

Publicatie: 15-03-2023

Welkom bij SVOD DEVENTER

 

Bij SVOD Deventer, Een mooie en ervaren Turnsport vereniging in Deventer. Je kunt bij ons wedstrijd Turnen, Recreatief Turnen, Ouder en Kind gymnastiek, Ritmische gymnastiek, Trampoline springen, Dans en Freerunning lessen volgen. Van superjong tot al wat ouder, meisjes en jongens, iedereen is welkom. Op drietal locaties in Deventer verzorgen we onze lessen: Kei 13 (eigen sportzalen), De Scheg ( eigen Turn-springhal) en Sportzaal de vijfhoek.

 

Ledenadministratie

Publicatie: 26-02-2023

Communicatie

De communicatie met de ledenadministratie verloopt met voorkeur via e-mail. Het adres daarvoor is ledenadministratie@svod.nl . Je kunt hier terecht voor het lidmaatschap, contributie en mutaties.

Schriftelijk

SVOD Ledenadministratie
Postbus 525
7400 AM Deventer.

Aanmelden

inschrijven kan via de docent zelf via het aanmeldingsformulier.Of onder het kopje Lid worden. 

Bondscontributie:

SVOD is lid van van de KNGU, hierdoor zijn al onze leden ook automatisch en verplicht lid van de KNGU. U bent hiervoor dan ook bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag is verwerkt in de maandelijkse contributie.

Eenmalig inschrijfgeld

Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 7,50. Dit bedrag wordt automatisch bij de eerste contributiebetaling geïncasseerd.

Contributie inning:

Om de maandlasten voor de leden zo laag mogelijk te houden wordt de jaarcontributie in twaalf maandelijkse termijn geïnd.

Opzeggingen:

De opzegtermijn bedraagt één volle maand. Opzeggen kan per elke voor 1e van de maand. Het opzeggen moet bij de ledenadministratie gebeuren. Afmeldingen bij de docent kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

 

Contributie rekening: IBAN: NL79RABO0120442175

Contributies 2023

Publicatie: 15-07-2022

Contributie met ingang van 1 september 2022

Maandelijkse vooruitbetaling via een bankincasso.
Kinderen kunnen bij ons ook sporten via Stichting Leergeld.
De contributie is inclusief de afdracht voor bondscontributie aan de KNGU (vanaf seizoen 2022/2023).

Onder 16 jaar

   

Uren p/w

   

Extra uren

Sport

Locatie

1

1.5

2

Per uur

Dans
Freerunning
Turnen
Turnen
Ritmische gym
Trampoline

Kei 13 / Vijfhoek
Kei 13 / De Scheg
Kei 13
De Scheg

De Scheg
De Scheg

19,50
22,50
18,00
19,50
19,50
19,50

26,25
30,75
24,00
26,25
26,25
26,25

33,00
39,00
30,00
33,00
33,00
33,00

13,50
16,50
12,00
13,50
13,50
13,50

16 jaar en ouder

   

Uren p/w

   

Extra uren

Sport

Locatie

1

1.5

2

Per uur

Dans
Freerunning
Turnen
Turnen
Ritmische gym
Trampoline

Kei 13 / Vijfhoek
Kei 13 / De Scheg
Kei 13
De Scheg
De Scheg
De Scheg

25,00
27,00
22,20
25,00
25,00
25,00

33,50
36,50
29,30
33,50
33,50

33,50

42,00
46,00
36,40
42,00
42,00
42,00

17,00
19,00
14,20
17,00
17,00
17,00

 

Het bestuur van SVOD

Publicatie: 01-07-2021

Het bestuur van gymnastiek vereniging SVOD bestaat uit:

  Voorzitter a.i. Vacant   
  Secretariaat Vacant    
  Penningmeester Vacant
  Personeelszaken Vacant  
  Public Relations Vacant    
  Algemeen bestuurslid Vacant  

 


 Vertrouwenspersoon:

  Vacant     
Ledenadministratie:

   Annemarie Kempers ledenadministratie@svod.nl  
  Schriftelijk: SVOD Ledenadministratie  
    Postbus 525, 7400 AM Deventer  

Informatie:

  Discipline  Contactpersoon  Email
  Algemene Informatie - info@svod.nl
  Aangepast Sporten Sylvia Rouw specialgym@svod.nl
  Gymnastiek - gymnastiek@svod.nl
  Trampoline Springen Marieke Lauran trampo@svod.nl
  Ritmische Gymnastiek   ritmischgym@svod.nl
  Dans / Aerobic Hellen Hendriks dans@svod.nl
  Freerunning Sebastiaan van Praag freerunning@svod.nl
  Beheer KEI13 - beheerkei13@svod.nl
       
   

Bank rekeningnummer SVOD : NL92RABO0153337648

Lid worden

Publicatie: 16-05-2021

Lid worden bij Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD Deventer.

Klik hier om het inschrijfformulier te openen in een nieuw tabblad

Inschrijven

Publicatie: 18-03-2019

U kunt zich inschrjven doormiddel van het inschrijfformulier.

Bij inschrijven zal eenmalig €7,50 inschrijf- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

De contributie zal elke maand door middel van automatische incasso worden geïnd. Het contributiebedrag is afhankelijk van de soort les, de leeftijd en het aantal lesuren dat wordt afgenomen. Zie voor meer informatie onze contributiepagina.

Akkoord voor het gebruik van beeldmateriaal

Publicatie: 16-03-2019

SVOD maakt tijdens evenementen en wedstrijden vaak beeldmateriaal, in de vorm van foto's en video's. Wij gebruiken deze beelden voor onze nieuwsvoorziening naar leden. Dit doen wij door middel van onze website, Facebook en onze nieuwsbrief. Ook de KNGU kan tijdens bijvoorbeeld wedstrijden beeldmateriaal maken. Door akkoord te gaan, mogen SVOD en de KNGU beeldmateriaal vervaardigen en gebruiken.

Zie voor meer informatie onze privacy verklaring en de privacy verklaring van de KNGU.

Locaties

Publicatie: 01-01-2019
Hoofdlocatie Sportzaal en Verenigingsruimten
 
KEI13
Wezenland 582
Deventer
Dans
Recreatief Turnen
Freerunning
Aangepast sporten

 

Turnhal SVOD RG - Zaal 4
 
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
Wedstrijd Turnen Dames
Recreatief Turnen
Trampoline springen
Freerunning
Rythmische Gymnastiek

 

Sportzaal De Vijfhoek
 
Andriessenplein
Deventer
Dans
Rythmische Gymnastiek

 

Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD is ook te vinden op www.sportvereniging-info.nl.

Lesrooster

Publicatie: 01-08-2018

Hieronder zie je het lesrooster met de lessen die SVOD wekelijks verzorgd. Om de bij jou best passende les te vinden, kun je selecteren op een of meerdere kolommen. Je kunt hieronder in het grijze gedeelte bij de kopjes Locatie, Lessoort, Dag, Tijd en Begeleiding een keuze maken.

SVOD heeft ook selectieturnen. Deze lessen staan niet in het lesrooster. Dit is op uitnodiging.

(*) Deze les is helaas vol, neem contact op met freerunning@svod.nl (voor freerunning), gymnastiek@svod.nl (voor gymnastiek en turnen), dans@svod.nl (voor dans) en trampo@svod.nl (voor trampolinespringen) om op de wachtlijst geplaatst te worden.
(**) Deze les wordt tijdelijk niet gegeven.

Privacy Policy

Publicatie: 29-04-2018

Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Geslacht.
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Emailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVGprogramma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dans en Gymnastiekvereniging SVOD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dans- en Gymnastiekvereniging SVOD

Postbus 525

7400 AM

Deventer

privacy@svod.nl

 

Inschrijfformulier SVOD

Publicatie: 28-08-2013

Wilt u zich of uw kind aanmelden bij SVOD, download dan het aanmeldingsformulier (PDF).

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2023 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden